ارزیابی آثار هنری

آوریل 30, 2016 0

تعریف ارزیابی: ارزیابی و قضاوت مترادف یکدیگرند. منتقدان هنگام ارزیابی درباره میزان خوبی و بدی اثر هنری اظهار نظر می کنند. قضاوت بدون دلیل ارزش بیشتر بخوانید

تفسیر آثار هنری

آوریل 29, 2016 0

تعریف تفسیر توصیف : هر آنچه در تصویر می بینید. تفسیر: فراتر از توصیف و برای گشودن رمز معانی است. معنای تفسیر: اثر هنری معنایی بیشتر بخوانید

1 2