گروه پل

گروه پل:

گروه پل نخستین گروه  جوانان آلمانی است که تحت تاثیر آثار سزان ،گوگن،.وان گوگ،مونک،و هنر بدوی،نوعی اکسپرسیونیسم سرکش را خلق کردند. آن ها از اولین نقاشان اکسپرسیونیست آلمانی بودندکه علیه رئالیسم و امپرسیونیسم برخاستند. با این حال هنرمندان گروه پل هیچگاه نتوانستند تعریف مشخصی از این هنر آینده به دست دهند. آن ها ابتدا در سدن بودند سپس به برلین رفتند و آثارشان را در دومین نمایشگاه گروه سوار آبیفام ارائه کردند. اما در نهایت بر اثر اختلافاتی، گروه منحل شد.

عنوان گروه پل:                    

عنوان گروه پل را اشمیت رتلوف پیشنهاد داد و دو معنی داشت.

معنای اولیه: همبستگی هنرمندان گروه

معنای بعدی: پلی به سوی هنر آینده یافت.

هنرمندان گروه پل:

هکل 2- اشمیت 3-رتلوف 4-نلده 5- کیرشنر 6-پش اشتاین 7-مولر

موضوع نقاشی های گروه پل:

 آدمها،منظره ها و چهره ها

شیوه اجرای نقاشی های گروه پل:

بازنمایی واقعیت با کژنمایی شدید، ساده سازی شکلها، شدت رنگها و بیان پرشور حالتهای عاطفی

دستاورد مهم هنرمندان گروه پل:

احیای هنرهای گرافیک به خصوص باسمه چوبی و استفاده از آن در پستر، مصورسازی وغیره

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.