پست‌ امپرسیونیسم

پست امپرسیونیسم post_ impressionism [ پسا امپرسیونیسم ].

نئو امپرسیونیسم، پسا امپرسیونیسم یا پست امپرسیونیسم درباره گرایش های مختلفی در نقاشی به ویژه در فرانسه که در ادامه امپرسیونیسم یا به عنوان واکنشی در برابر آن در فاصله زمانی حدود 1880 تا 1905 وجود داشت به کار رفته است.

 نامی که،نخستین بار،فلیکس فنئون ـ روزنامه نگارـبر شیوه نقاشی سرا و پیروانش نهاد.
سرا، از یکسو، برخی دستاوردهای امپرسیونیست ها در زمینه رنگ را تحت ضابطه علمی در آورد؛ و از سوی دیگر ،برای جبران نبود ساختار استوار در امپرسیونیسم،از نظم هندسی نقاشی کلاسیک گرا مدد گرفت.نقطه گذاری،اسلوب کار او بود.
نقاشانی چون پیسارو،سینیاک و کراس که کار امپرسیونیست ها را برای حذف جلوه های مادی رنگیزه ها، و دستیابی به درخشندگی آمیزش بصری فامهای طیفی کافی نمی دانستند، شیوه سرا را پذیرفتند.
وان گوگ، تولوز-لترک، درن و حتی برخی از فوتوریست ها، با بهره گیری از این شیوه، آثاری آفریدند.

شیوه های مختلفی که به دلیل اهمیت دادن به صراحت فرم و استحکام ساختار و یا تأکید بر بیان درونی به مدد رنگ و شکل از طبیعتگرایی امپرسیونیسم فراتر رفته و راههایی برای تحول نقاشی در سده بیستم گشوده اند.

پست امپرسیونیست ها به گونه ای کاملآ متفاوتی از یکدیگر در برابر ناتورالیسم بازتابیده در کار امپرسیونیت ها وتآثیرگیر های لحظه ای آن ها از طبیعت واکنش نشان دادند. سزان که می خواست از امپرسیونیسم چیزی استوار و پایدار همچون هنر موزه ها بسازد. دل مشغول ساختار تصویری بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.