نشانه شناسی

نشانه شناسی:

نشانه شناسی با نظریه های فردینان دسوسور- زبانشناس سوییسی – پاگرفت؛ و سپس به خصوص توسط رلان بارت- نویسنده ی فرانسوی – در زمینه های نقد و زیبایی شناسی – نویسنده ی فرانسوی- در زمینه های نقد و زیبایی شناسی گسترش یافت.

 نشانه شناسی علم مربوط به نظامهای نشانه یی است؛ یعنی شناخت روشهای ارتباطی فردی و گروهی به مدد نشانه های فرهنگی. شاخه ای از این علم با عنوان نشانه شناسی گرافیک، به شناخت قوانینی می پردازد که بر ساختار زبان بصری در تصویر های دو بعدی حاکم اند.

نشانه شناسی به منزله شیوه ای بین رشته ای در تحلیل متون وآثار هنری به کار می رو د این رویکرد از جامعه شناسی، زبان شناسی، روانشناسی، نقد ادبی بهره گرفته است.

نشانه شناسی را مطالعه نشانه ها و یافتن مناسبتی میان دال و مدلول و به عبارت دیگر مطالعه ی نظام مند همه عواملی می دانند که در تولید و تفسیر نشانه ها شرکت دارند.

فردینان دوسوسور و چارلز سندرس پیرس:

نشانه شناسی بر اساس اندیشه های دو متفکر یعنی فردینان دوسوسور زبان شناس سوئیسی و چارلز سندرس پیرس فیلسوف آمریکایی استوار شده است. از نظر این علم هیچ چیز خالی از نشانه نیست .نشانه شناسی علم مطالعه نشانه ها و به بیان دیگر مطالعه ی هر چیزی است که بر چیز دیگر اشاره دارد.

لوتمن:

لوتمن تاکید می کند که در آثار هنری چند نظام متفاوت، هم زمان عمل می کنند و اثر هنری بدون حضور نشانه شکل نمی گیرد و یک هنرمند باید آگاهی لازم را از نقش نشانه ها داشته باشد. نشانه یک واحد معنادار است که به عنوان اشاره گر بر چیزی جز خودش تفسیر می شود .«نشانه ها به صورت واژه ها، تصاویر، اصوات، کنش ها یا اشیا ظاهر می شوند که خود نشانه معنایی قائم به ذات ندارد و تنها در بافت دارای معنا می گردد.به بیان دیگر معنای نشانه به عناصر پیرامون آن وابستگی دارد(دینه سن:1389:54)ازجمله هدف های نشانه شناسی این است که می خواهد معانی زبان ها، رمزها و نشانه هارا دریابد.

منبع

-دینه سن،آنه ماری (1389)درآمدی بر نشانه شناسی، ترجمه مظهر قهرمان، آبادان :پرسش

رویین پاکبار، دایره المعارف هنر


خوانش تصویر:
شمایل نگاری و شمایل شناسی رویکردی است به مطالعه تصویر که سابقه آن به دوران رنسانس باز می گردد اروین پانوفسکی یکی از چهره های برجسته در این زمینه است پانوفسکی در زمینه خوانش تصویر سه مرحله را عنوان می کند 1-توصیف پیشا شمایل نگارانه 2-تحلیل شمایل نگارانه 3- تفسیر شمایل شناسانه. شمایل نگاری به دنبال پاسخ دهی به این مسئله است که موضوع یا محتوای اثر هنری چیست؟ واژه یا شمایل به مسیحیت شرقی یا بیزانسی اختصاص دارد. این اصطلاح به معنای خاص به هیچ وجه به کل مسیحیت اختصاص ندارد. بنابراین نمی توان نقاشی های مذهبی غرب مسیحیت را تحت عنوان شمایل طبقه بندی کرد. شمایل نگاری به هیچ وجه صرفا به حیث فیگوراتیو اختصاص ندارد و شامل حیث نیمه فیگوراتیو (انتزاعی) تصویر نیز می شود. شمایل نگاری به توصیف و محتوای اثر هنری می پردازدو شمایل شناسی به تبیین تصویر. شمایل شناسی در مواجهه با آثار هنری به طرح این پرسش می پردازد که چرا این اثر خلق شده است؟ یا به عبارت دقیق تر چرا این اثر بدین نحو خلق شده است. که شامل پس زمینه های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی موضوعات می شود.

نویسنده: میترا برمیخته

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.