سوپر رئالیسم

سوپر رئالیسم: SUPER REALISM . (( فتو رئالیسم )) و (( هایپر رئالیزم ))

سوپر رئالیسم، ( فتو رئالیسم ) و ( هایپر رئالیسم  یا رئالیزم ) در دهه 1970 در فضای هنری آمریکا رایج شد.

سوپر رئالیسم در نقاشی، به دو شیوه :

1- روش اول عکس به عنوان الگو قرار میگیرد و از عکس برای اجرای نقاشی  استفاده می شد. در این روش کاملا وابسته به عکس است.

2-روش دوم از عکس شروع می شد اما حذف و اضافه هایی روی آن انجام می شد به صورتی که در ظاهر باعث تغییرات در واقعیت نمی شود. اما ئایبند به جزئیات عکس نیست.

سوپر رئالیسم مجسمه سازی:

در مجسمه سازی نیز قالبگیری مستقیم از مدل زنده معمول شد.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.