رئالیسم

رئالیسم (واقعگرایی):Realism

تعریف عام : مفهومی در تاریخ و نقد هنری که به بازنمایی واقعیت مورد توجه انسانها در زمان و مکان معین اشاره دارد.

رئالیسم مفهومی متضاد با: آرمانگرایی, انتزاعیگرایی, چکیده نگاری, رمانتیسم

رئالیسم مفهومی مترادف با: ناتورالیسم

به لحاظ ساختاری: رئالیسم، با ناتورالیسم تفاوت دارد چون بر “عام در خاص” تاکید میگذارد ناتورالیسم، صرفا خاص را چون اساس واقعیت ارائه میکند

به لحاظ محتوا: رئالیسم با ناتورالیسم تفاوت دارد زیرا لزوما به اثبات گرایی و واقعیت گرایی درباره زندگی نمی پردازد گاه واقعتگرایی را در معنای واقعنمایی بکار می برد که در این صورت مفهومی متضاد باکژنمایی است.

 برخی نیز شبیه سازی واقعیت را (واقعگرایی بصری) مینامند

رئالیسم به مثابه یک روش هنری صرف نظر از سبک یا اسلوب معین است رئالیسم را در آثاری میتوان بازشناخت که هنرمند از سطح ظواهر  عینی فراتر رفته است. نقاشانی چون:

 جتو, بروگل, رمبرانت, گیا, کوربه, وان گوگ, پیکاسو, لژه, سیکه ایرس و بسیاری هنرمندان دیگر آثاری واقعگرایانه آفریده اند.

تعریف خاص:

علت ظهور رئالیسم در میانه سده نوزدهم، واکنش در برابر خصلت آرمانی کلاسی سیسم وخصلت ذهنی و تلقینی رمانتیسم بود.

واقعگرایی سده نوزدهم بر تفسیر همه جانبه زندگی اجتماعی و تجسم دقیق سیمای زمانه تاکید می کرد.

نظریه پردازان: شانفلُری و دورانتی

رئالیسم در نقاشی: کوربه, منتسل, مانه, دگا, رپین, سرف

رئالیسم در ادبیات: رمانهای بالزاک, استاندال, دیکنز, فلوبر و تولستوی

 ادامه جنبش رئالیسم سده نوزدهم به دو جریان امپرسیونیسم و ناتورالیسم بخصوص در ادبیات انجامید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.