آموزش طراحی حجم- کره

دسامبر 7, 2016 0

برای طراحی حجم کره در ابتدا یک دایره بکشید و سپس به حالت دلخواه متناسب با تصاویر زیر سایه روشن بزنید.

1 2 3