هنر مقدس

ژانویه 29, 2017 0

تعریف هنر مقدس: SACRED ART این هنر اولویتش بیشتر مسائل دینی و اعتقادی است. موضوعات خود را بر اساس قصه ها و داستان های دینی بیشتر بخوانید

هنر کاربردی

ژانویه 28, 2017 0

هنر کاربردی:APPLIED ART دسته بندی هنرها در دوره مدرن صورت گرفت. هنرها بر اساس نوع کارکردشان به دسته هایی تقسیم شدند. هنر کاربردی همزمان با بیشتر بخوانید

مکتب رمی

ژانویه 26, 2017 0

مکتب رمی: ROMAN SCHOOL  رم معروف به «شهر جاودانی» از سده ششم تا میانه سده پانزدهم ، پیوسته راه زوال پیمود. در قرون وسطی، اقداماتی بیشتر بخوانید

مدرنیسم

ژانویه 25, 2017 0

مدرنیسم MODERNISM [نوگرایی] به طور اعم اصطلاحی است که به روش و بیانی که ویژه روزگار نو باشد، اطلاق می شود. در هنرها و ادبیات، بیشتر بخوانید

1 2 3 4 21