فریدا کالو

اکتبر 30, 2015 3

“فریدا کالو” پس از یک تصادف، نامزدش از او جدا می شود و همدمی جز نقاشی پیدا نمی کند. پس از بهبودی اثارش را به بیشتر بخوانید

1 2 3 16