منریسم

مارس 1, 2017 0

منریسم MANNERISMشیوه گرایی. در قرن هفدهم در هنر و ادبیات پدید آمد و نوعی فاصله گیری از کلاسی سیسم رنسانس بود. 1- کاربست تصنعی, افراطی بیشتر بخوانید

فضای منفی در هنر

فوریه 27, 2017 0

فضایی است بین و یا اطراف اشیا که برای تعریف مرزهای فضای مثبت استفاده می شود. در حقیقت فضای منفی (negative space) فضایی است که بیشتر بخوانید

1 2 3 193