گزارش تحویل

مدت زمان ارسال به محل اسکان سفارش دهنده بستگی دارد اما به صورت کلی حداکثر تا سه روز طول خواهد کشید. زمان دقیق به سفارش دهنده بعد از سفارش اصلاع داده خواهد شد.