جامیوه ای

آوریل 4, 2017 0

جامیوه ای حصیری استان هرمزگان: جا میوه ای حصیری از برگ درخت نخل ساخته می شود. حصیربافی هرمزگان از اصالتی عمیق و پیشینه ای طولانی بیشتر بخوانید

آرگیز

آوریل 3, 2017 0

آرگیز: الک حصیری آرگیز( آردبیز ) یا الک حصیری که با برگ درخت نخل ساخته می شود. حصیربافی هرمزگان از اصالتی عمیق و پیشینه ای بیشتر بخوانید

بادبزن

آوریل 2, 2017 0

بادبزن حصیری: بادبزن حصیری با برگ درخت نخل ساخته می شود.حصیربافی هرمزگان از اصالتی عمیق و پیشینه ای طولانی برخوردار است. بادبزن های حصیری از بیشتر بخوانید

1 3 4 5 6 7 204