ماکس بکمان

مارس 11, 2017 0

ماکس بکمان: Max Beckmann( نقاش و چاپگر آلمانی، 1884- 1950).  ماکس بکمان یکی از برجسته ترین هنرمندان اروپایی سده ی بیستم است. اما در سبک بیشتر بخوانید

هوای باز

مارس 10, 2017 0

هوای بازPLEIN AIR [ فرانسوی]. نقاشی مستقیم از طبیعت و  همچنین آثاری که احساس هوای باز و جو را القا کنند را گویند.در گذشته نقاشان بیشتر بخوانید

پیتر بروگل

مارس 9, 2017 0

پیتر بروگل(مهتر ) Pieter Bruegel the Elder پیتر بروگل نقاش و رسام فلاندری، حدود 1569- 1525 ). مورخان برای متمایز کردن او از پسر و بیشتر بخوانید

یوهانس ورمر

مارس 8, 2017 0

یوهانس ورمر:  Johannes Vermeer (نقاش هلندی 1632_1675).به سبب واقعگرایی بی پیرایه و مهارت در باز نمایی دقیق نور طبیعی ،از برجسته ترین نقاشان اروپایی به بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 6 198