ناتورالیسم

ناتورالیسم: Naturalisme

1- ناتورالیسم یا طبیعتگرایی، اصطلاحی در تاریخ هنر و نقد هنری برای توصیف نوعی از هنر که در آن طبیعت بدان گونه که به نظر می آید، بازنمایی می شود.

2- طبیعتگرایی مفهومی متضاد با چکیده نگاری است.

3- هنر کلاسیک یونان را جلوه کامل طبیعتگرایی تلقی می کنند و هنر رنسانس ایتالیایی را تجدید حیات آن می دانند،

براساس چنین استدلالی است که در هنرهای نامبرده، اثر هنری همانند آیینه ای زیبایی طبیعی را باز میتابد. در این معنا، طبیعتگرایی با ارمانگرایی تناقضی ندارد؛ حال آنکه، مفهوم ناتورالیسم به لحاظ فلسفی و یک روش هنری، خلاف این است.

زیبایی شناسی طبیعت گرایانه:

1- اصطلاح “زیبایی شناسی طبیعت گرایانه” به نظریه ای فلسفی مربوط می شود که از اثبات گرایی سده نوزدهم ناشی شده و در نظریه ادبی زلا- نویسنده فرانسوی-به اوج رسیده است.

2- در این نوع زیبایی شناسی، روشهای علمی که  “مشاهده واقعیت” عنصر اصلی ان است، به کار گرفته شد.

ناتورالیست های نیمه دوم سده نوزدهم بر طبق برنامه ای مشخص و با نوعی بیطرفی و فاصله گذاری، رونگاشتی از جهان و زندگی پیرامون خود ارایه می کردند،و غالبا

1- از پرورش دنیای خیال

2- از باور به آنچه که ملموس و محسوب نیست

3- از کاویدن معنای نهفته در چیزها

4- از تقلیل جنبه های ناخوشایند و پیش پاافتاده و پسرونده و خشن زندگی امتناع می جستند.

این نگرشی متضاد با ارمانگرایی،و واکنشی در برابر رمانتیسم بود.

اصطلاح ناتورالیسم،نخستین بار بلوری به کار برد:

– اصطلاح ناتورالیسم، به مثابه مکتبی خاص در نقاشی، نخستین بار توسط بلوری درباره پیروان کاراوادجو به کار برده شد(1672). زیرا ،اینان به تقلید وفادارانه از طبیعت(خواه زشت،خواه زیبا) می پرداختند.

کاستانیاری:

– کاستانیاری، منتقد فرانسوی اصطلاح ناتورالیسم را جایگزین اصلاح رئالیسم کرد تا بر عینگرایی و پژواکهای فعالیت علوم طبیعی تاکید بیشتری گذارد(1862).کاربرد اختیاری این دو اصلاح باعث عدم صراحت معنی آنها شد.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.