مینی مالیسم

مینی مالیسم: Minimalism

قبل از شروع بحث بهتر است بدانید که اُپ آرت را می توان به عنوان مقدمه مینی مالیسم مورد مطالعه قرار داد. زیرا عناصری مثل تکرار و تقلیل فرم را که از عناصر اصلی مینی مالیسم دارا است.

مینیمالیسم در تمام رشته های هنری تاثیر گذار بوده است اما به صورت کلی مینی مالیسم در نقاشی و مینیمالیسم در مجسمه سازی بررسی خواهد شد.

جنبش های متکثر تجربه گرا هر دو گرایش ماده و اکشن در دهه 50 بودند. اما مینی مالیسم در دهه 60 اتفاق افتاد.

مینی مالیسم: Minimalism

1-مینیمالیسم دهه 60 آمده و بارزترین سبک در لیت مدرن است.چرا؟

زیرا بخش فرمالیسم مدرنیسم در لیت مدرن با مینیمالیسم به اوج می رسد.

2- در مدرنیسم نیز یک جریان هندسی، ساده گرایانه و تقلیل گرایانه که از عناصر اصلی مینی مالیسم است نیز وجود داشت. مثل آثار مندریان، مالویچ و…

3- مینی مالیسم منسجم ترین سبک و آخرین نفس های مدرنیسم است.

یک دهه قبل از مینی مالیسم در دهه 50 گرایش به سمت درجه صفر تصویر در آثار هنرمندانی چون بارنت نیومن و اد راینهارد شاهد هستیم.

دهه 50

1

اد راینهارد

Ad Reinhardt

2

بارنت نیومن

Barnett Newman

نقاشی گستره رنگی به صورت عام  و نقاشی کناره بارز و انتزاع پسانقاشانه به صورت خاص در نهایت به مینی مالیسم می رسند. مرز روشنی بین اینها وجود ندارد.

مقدمه مینی مالیسم

1

نقاشی گستره رنگی

Color Field painting

2

نقاشی کناره بارز

Hardedge painting

3

انتزاع پسانقاشانه

Post-painterly abstraction

مینیمال آرت

“(هنر کمینه) یکی از جنبشهای هنری دهه 1960 به خصوص در ارتباط با آثار سه بعدی که از ایالات متحده آمریکا آغاز شد. پژوهشهای پیروان این جنبش انتزاع ساختار های مدولی، فضایی .شبکه یی. جفتکاری را شامل می شد که هدف آن توضیح مجدد مسایلی چون فضا، فرم، مقیاسو محدوده بود و نتایج هر گونه بیانگری و توهم بصری را نفی میکرد. آندره جاد و رابرت ماریس از جمله هنرمندانی بشمار می آیند که در این زمینه کار کرده اند و روشی خردگرایانه در ترکیب بندی بکار می بردند. مجموعه های منظم ساده ای از واحد های همانند و جابه جا شونده بر اساس ریاضی که قابلیت بسط و توسعه دارند.” رویین پاکباز، دایره المعارف

مینی مالیسم را گاهی مینی مالیسم آرت هم می گویند.

مینی مالیسم را تئوریزه میکند

 

منقد

Richad Wollheim

مینی مالیسم را گسترش می دهد

 

منقد

Barbara Rose

Minimalism art

نقاشی نظام مند. هنر الفبایی( بنیاد ها) هنر سریالی، مجموعه ای

Systemic painting, ABC art, Serial art

موسیقی فرایندی، موسیقی تکرار شونده

Process music, Repetitive music

دلالت فرمی، ناب گرایی افراطی

Extreme purism

ذهنیت گرایی را به چالش می کشد. حداقل دخالت خلاق هنرمند

Minimal degree of artistic intervention

 

مینی مالیسم  در معماری، موسیقی و طراحی  داخلی

Minimalism

In Architure, Music and Design

 

 

Architure

Tadao Ando

 موسیقی تکرار شونده

Music

Philip Glass

موسیقی تکرار شونده

Music

Steve Reich

 

مینی مالیسم و اکسپرسیونیست در هنرهای دیگر زیاد تاثیر گذار بوده اند.

معماری بین الملل و باهاوس: کارکرد مقدم بر فرم.

در معماری مینی مال فرم مقدم بر کارکرد.

اهداف مینی مالیسم:

1- مینی مالیسم نشان می دهدکه ایجاز می تواند بسیار گویا و قدرتمند باشد.

Tadao Ando

 tadao_ando__s_church_of_light_by_coldfusion20-d2y5xh1-png

Church of the Light

church-on-the-wateer

Eero Saarinen:

در این قوس غرب به شرق آمریکا پیوندمی دهد.

stringio

Gateway Arch

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.