گروه گوتای

 گروه گوتای: Gutai group

این مفهوم زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد.

Gutai group

Jiro Yoshihara

یوشیهارا جیرو(بنیان گذار)

 1

Saburo Murakami

مواراکامی سابورو

 2

Kazuo Shiraga

شیراگا کاسوهو

 3

Shozo Shimamoto

شیماموتو شوسو

 4

 گوتای(تجسد پیدا کردن)( 72-1954)

یکی از اولین جنبش های مهم ژاپنی بود که در پس از جنگ به وجود آمد. ژاپن خیلی زود به جنبش های بین المللی جدید پیوست.

جان کیج از ذن و بودیسم ژاپنی تاثیر می گیرد و یوشیهارا از اکسپر انتزاعی

مواراکامی سابورو: فرق اکشن و کنش کم است. پاراوان های شاید خام باشد اما با توجه به شرایط و لحن انتقادی که به گذشته (جنگ و میلی تاریسم1930) و سنت دارد ارزشمند است.

کاسوهو: خودش را در حمام گِل پرتاب می کند و با خودش کشتی می گیرد، ارجاع به کشتی گیران ژاپنی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.