جنبش شعر متعین

این مفهوم زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد.

جنبش شعر متعین: Concrete Poetry

د ر 1955 شعر متعین یا مادی شکل گرفت.

Concrete Poetry

مکس بیل

Max Bill  

1

یوجین گومرینگر( شاعر)

Eugen Gomringer

2

لن همیلتن فینلی

Lan Hamilton Finlay

3

کانکریت: (تعیین تجسم) در معماری به بتن می گویند. اما شعر متعین یا مادی گفته می شود. گونه ای شعر بین ادبیات و هنرهای تجسمی است.

1- شکل نوشتاری شعر مهم است. اگر در رابطه با باران است می توانی به شکل قطره های باران بنویسی.

3- فوتوریست ها قافیه ردیف را به هم می ریختند.

4- کانکریت موزیک هم داریم ( از سرو صدا برای ساخت موزیک استفاده می کنیم)

5- تمام کارهایی که در باره ادبیات شد بعد ها رفته رفته تبدیل به Artists book می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.