انتخاب عنوان

می 7, 2015 0

انتخاب عنوان از عناصر بسیار مهم در استیتمنت نویسی است. در ادامه مطالبی راجع به آن را مطالعه کنید. لئو استانیرگ درباره اهمیت عنوان اینطور بیشتر بخوانید

سبک

می 7, 2015 0

سبک از عناصر بسیار مهم در استیتمنت نویسی است. در ادامه مطالبی راجع به آن را مطالعه کنید. سبک روش و رویکردی است که هنرمند بیشتر بخوانید

1 2