صفویان

اکتبر 18, 2016 0

صفویان از دودمان ایرانی بودند که بین سالهای 907 تا 1135 خورشیدی بر ایران و بخشی از سرزمین های مجاور آن فرمانروایی کردند. سلسله ی بیشتر بخوانید

علوم در صفویان

اکتبر 18, 2016 0

صفویان از دودمان ایرانی بودند که بین سالهای 907 تا 1135 خورشیدی بر ایران و بخشی از سرزمین های مجاور آن فرمانروایی کردند. شاردن: شاردن بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5