مکتب بخارا

مارس 4, 2017 0

مکتب بخارا در سده شانزدهم/ دهم باحمایت حاکمان ازبک شهر بخارا به یک مرکز مهم نگارگری بدل شد و به سبب تقابل سیاسی و مذهبی بیشتر بخوانید

تکنو آرت

مارس 3, 2017 0

تکنو آرت : (techno-art) اصطلاحی برای توصیف مجموع فعالیتها گرایشهای هنری که اخیرا بر اساس امکانات فن آوری های پیشرفته نوین پدید آمده اند .هنر بیشتر بخوانید

منریسم

مارس 1, 2017 0

منریسم MANNERISMشیوه گرایی. در قرن هفدهم در هنر و ادبیات پدید آمد و نوعی فاصله گیری از کلاسی سیسم رنسانس بود. 1- کاربست تصنعی, افراطی بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 27