آرته پوورا

اکتبر 19, 2016 0

این جنبش زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد. ایتالیا: ایتالیا 4حضور دارد در هنر معاصر 1-  متافیزیک ،دکریکو 2- فوتوریسم3- آرت پوورا4-ترنس آوانگاردیزم ایتالیا بیشتر بخوانید

نسل بیت

اکتبر 19, 2016 0

 نسل بیت:Beat Generation جریانی که در دهه 50 در ادبیات و فرهنگ عامه به طور کلی اتفاق می افتد که به آن نسل بیت ( بیشتر بخوانید

نئو دادا

اکتبر 17, 2016 0

نئو دادا: Neo-Dada 1- جاسپر جانز 2- رابرت راشنبرگ نئو دادا از میانه دهه50 تا میانه دهه60 آمده است و برای آثار جاسپر جانز و بیشتر بخوانید

1 16 17 18 19 20 24