نسل بیت

اکتبر 19, 2016 0

 نسل بیت:Beat Generation جریانی که در دهه 50 در ادبیات و فرهنگ عامه به طور کلی اتفاق می افتد که به آن نسل بیت ( بیشتر بخوانید

نئو دادا

اکتبر 17, 2016 0

نئو دادا: Neo-Dada 1- جاسپر جانز 2- رابرت راشنبرگ نئو دادا از میانه دهه50 تا میانه دهه60 آمده است و برای آثار جاسپر جانز و بیشتر بخوانید

کیچ

اکتبر 15, 2016 0

کیچ KITSCH [آلمانی] [کاربازاری].  اصطلاح رایج از اوایل سده بیستم، که به اشیای هنری یا شبه هنری تقلید یا تکثیر شده و مورد مصرف مردم بیشتر بخوانید

1 7 8 9 10