نقاشی نوگرا

سپتامبر 28, 2015 0

نقاشی نوگرا: نفوذ گسترده ی گرایش های نقاشی مدرن به داخل ایران همزمان با جنگ جهانی دوم و به موازات رفتن رضا شاه از ایران بیشتر بخوانید

نگارگری جدید

سپتامبر 28, 2015 0

نگارگری جدید: در اوایل حکومت رضا شاه تلاش هایی برای احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی صورت گرفت.در ارتباط با نگارگری در اوایل حکومت رضا بیشتر بخوانید

مکتب زند و قاجار

سپتامبر 28, 2015 0

مکتب زند و قاجار:  روشی که در این دوران بوجود آمد حدود 100 سال پایدار ماند. در این دوران روش کار مبنی بر استفاده ازرنگ بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5