مصاحبه با سمانه جعفری

ژانویه 13, 2016 0

مصاحبه با سمانه جعفری یکی از شرکت کنندگان در دومین نمایشگاه گروهی نقاشی “برقع” 1:خودتان را معرفی کنید. سمانه جعفری. متولد 1366. کاردانی گرافیک.گرایش اصلی بیشتر بخوانید

گفتگو بدون عنوان!

ژوئن 20, 2015 2

احسان میرحسینی متولد 1364،کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه شاهد تهران است. هنرمندی که خود را غرق در دنیای خط ها و رنگ ها کرده است. بیشتر بخوانید

1 2 3