انسان معاصر 2

ژانویه 1, 2014 0

مجموعه “انسان معاصر 2” در ساحل بندر عباس اجرا شده است. وقتی کنار ساحل روی مجموعه “صلح” کار می کردم یک بطری آب معدنی مچاله شده بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 6