فضای منفی در هنر

فوریه 27, 2017 0

فضای منفی فضایی است بین و یا اطراف اشیا که برای تعریف مرزهای فضای مثبت استفاده می شود. در حقیقت فضای منفی (negative space) فضایی بیشتر بخوانید

1 2 3 8