آثار الهه عظیمی2

آگوست 17, 2016 0

آثار الهه عظیمی را در تصاویر زیر مشاهده می کنید. تنوع خطوط، ترکیب بندی مناسبی را در طراحی های زیر شاهد هستیم. شناخت مبانی هرهای بیشتر بخوانید

آثار دانشجویان 16

آگوست 15, 2016 0

آثار دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس را در تصاویر زیر مشاهده می کنید. ترکیب بندی و شناخت مبانی هرهای تجسمی در آموزش طراحی بسیار مهم بیشتر بخوانید

آثار دانشجویان 15

آگوست 12, 2016 0

آثار دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس را در تصاویر زیر مشاهده می کنید. ترکیب بندی و شناخت مبانی هرهای تجسمی در آموزش طراحی بسیار مهم بیشتر بخوانید

1 2 3 4 11