اهمیت فضای تجسمی معاصر در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه : مقدمه

مقدمه

«هنر معاصر» اصطلاحی است که خاصه از سال های دهۀ 1980 فراگیر شده و جای اصطلاح های «هنر پیشتاز» و «هنر زنده» و هنر بالفعل را گرفته است. اصطلاح «هنر معاصر» دارای خصوصیات اصطلاح های حاضر و آماده است و به قدر کافی گسترده تا هرگاه در بیان مشخصاتی دقیق دچار کمبود می شوند درون جمله ای بلغزد، و در عین حال به قدر کافی واضح است تا مخاطب بفهمد که سخن دربارۀ شکلی از هنر است، نه دربارۀ تمامی هنر که تمامی هنرمندان زندۀ امروز که در نتیجه با ما هم عصرند تولید کرده باشند.

مدیران حافظ موزه ظاهراً نخستین کسانی بودند که انگارۀ هنر معاصر را در نظر گرفتند. نخستین مسئله ای که برای محافظ موزه مطرح می شود تعریف و تعبیر نام نهادی است که در آن مشغول می شود: موزۀ هنر معاصر ]…[. پیامد امر این است که موزۀ هنر معاصر به طور مداوم موجب اختلال در نظامی می شود که در جست و جوی تعادل است. موزه ها به عنوان یک پدیده نو ظهور در دنیای هنر نقش ها و کارکردهای گوناگون و متفاوتی را بر عهده دارند. کارکردهایی ازجمله نمایش آثار، نگهداری، آموزش و پژوهش را می توان بر شمرد که موزه ها را بیش از پیش به یک نهاد اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار برجنبه های گوناگون جوامع امروزی تبدیل کرده است. ضرورت پرداختن به هنر جدید از آن جا ناشی می شود که هنر معاصر با ویژگی های خود بخشی از تاریخ هنر را تشکیل می دهد، و موزه ها به عنوان نهادهای فرهنگی در حمایت از هنر این دوره و تکمیل حلقه مسیر تاریخ هنر جلودار دیگر نهادهای فرهنگی و هنری هستند. همان طور که می دانیم، جنبش ضد موزه و گالری در میان هنرمندان معاصر شکل گرفت آن ها معتقد بودند موزه ها و فضاهای نمایشی و اجرای ایده هایشان را محدود می کند. به همین دلیل هنرمندان معاصر اثاری را خلق کردند که ویژگی هایی از جمله؛ موزه گریزی، رواج هنر میرا، استفاده گسترده از اشیاء حاضر و آماده، دخالت هنرمند در محیط پیرامون اثر، امکان مشارکت مخاطب در خلق اثر هنری و استفاده از فناوری های نو را داشتند.

آفرینش این گونه آثار هنری مقابله میان منتقدان هنر، مسئولان موزه ها و مراکز فرهنگی – هنری را به وجود آورد. اماله تدریج افراد و موزه هایی پیدا شدند که شرایط موجود را بپذیرند و آنان را علاقمندبه طبقه بندی، ارائه و نگهداری از هنر جدید نمود. این امر سبب شد دیگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی ناچار به پذیرش این گونه از هنرها شوند و ارائه و گسترش آن ها را در سطح جامعه به عنوان هنر رسمی و معاصر بپذیرند.

 

<<برای مشاهده سایر مقالات هنری کلیک کنید>>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.