جشن خاک

این کار با خاک های رنگی جزیره هرمز در ساحل سنگ مرغی این جزیره اجرا شد. به این صورت که هر کس مقداری فضا برای اجرا داشت و طرحش  را اجرا می کرد. قسمتی که متعلق به من بود در این تصویر دیده می شود. این نقاشی، مرد و زنی را نشان می دهد که بر بستری به شکل برقع، نقشه ی جزیره  ی هرمز را بدست گرفته اند. و فشار هایی از اطراف به آن ها وارد می شود.

 

       <<برای مشاهده سایر  مجموعه های هنر ساحل کلیک کنید>>