هنر معاصر ایران: دیدگاههایی نوین

نوشته: دکترحمید کشمیرشکن
در مقدمه ناشر در باره کتاب چنین آمده است:
«هنرمندان ایرانی در حال خلق کردن شماری از تفکر برانگیزانه ترین و اندیشمندانه ترین آثار هنری جهان امروز ما را بوده اند. هنر ایرانی در قرون بیستم و بیست و یکم با پیچیدگی، نوآوری و اندیشه ورزی، بینشی تازه را از فرهنگ و جامعه ای اریه می دهد که بسیار در غرب مورد بدفهمی قرار گرفته است.
در این بررسیِ جامع و نوین، حمید کشمیر شکن پویایی موجود در هنرمندان ایرانی و مواجهه ایشان با گذشته فرهنگی و نیز مسایلی چون معاصریت و خصوصیات فرهنگی را مورد توجه قرار می دهد. او ادعا می کند که سده بیستم، به طور مشخص، دوره ای شاخص در هنر و فرهنگ ایرانی را ثبت کرد. در این دوره بود که میراث سنت و مدرنیسم مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و روابط و دلمشغولی های هنری خود را به شکلی تفکیک ناپذیر با روابط ایدیولوژیک ظاهر کردند؛ روابطی که تا امروز نیز تداوم یافته است.»

منبع سایت موسسه ماه مهر- برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده معرفی سایر کتاب ها کلیک کنید

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.