مکتب فلورانس

مکتب فلورانس: Florentine painting

فلورانس چون یک کشور – شهر مستقل و قوی توسط خاندان هنرپرور مدیچی اداره می شد و شهری مهم برای نقاشی و مجسمه سازی از سده ی سیزدهم تا سده ی شانردهم بود. رنساس ایتالیایی در فلورانس به ظهر رسید. از میانه سده شانزدهم،با رشد شهرهای ونیز و رم، عظمت هنری خود را از دست داد.

مکتب فلورانسی متاثر از سنت کلاسیک باستان بود.جتو،نخستین استاد بزرگ این مکتب بود که شاگردان و پیروان بسیاری در سده چهاردهم داشت. مازا تچو، دناتلو، بتی چلی، لئوناردو داوینچی، میکلانژ و رافائل از نمایندگان برجسته مکتب فلورانسی در سده های پانزدهم و شانزدهم بودند. ویژگی نقاشان فلورانسی تاکید بر شکل و خط است اما نقاشان ونیزی، رنگ را مفدم می دانستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.