فلوکسوس

نام یکی از جنبشهای هنری سده بیستم که به منظور اتحاد اعضای گروههای پیشتاز شکل گرفت،این گروه بین المللی ،به لحاظ سبک، هویتی مشخص نداشت؛ ولی فعالیتهای آن از بسیاری جنبه ها در جهت احیای روح دادا بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.