نئو دادا

نئو دادا: Neo-Dada

1- جاسپر جونز

2- رابرت راشنبرگ

نئو دادا از میانه دهه50 تا میانه دهه60 آمده است و برای آثار جاسپر جونز و رابرت راشنبرگ گفته می شود اما زیاد درست نیست، بخشی از آثارشان نئو داداست. چون مثل دادائیست ها از اشیاء استفاده می کردند.

جاسپر جونز و رابرت راشنبرگ مثل پیکاسو و براک که کوبیسم به وجود آوردند. آن ها مقدمه پاپ آرت آمریکایی را به وجود آوردند.

این دو ارتباط بین پاپ آرت با بدنه مدرنیسم در هر دو جنبه فرمالیسم و آوانگارد را نشان می دهند.

همان کاری کرد که گروه مستقل در انگلستان کرد و مقدمه پاپ آرت انگلیسی شد.

ویژگی جاسپر جونز و رابرت راشنبرگ:

1- جانز و راشنبرگ در نقاشی استاد بودند.

2- حرکت هر دو به سمت شی بوده است.

3- گذر از چهارچوب بوم.

گذر از چارچوب بوم پست مدرن نیست، لیت مدرن است؛ زیرا به همان میزان که فرمالیسم مدرن را نفی می کند. اما زیاد از آن فاصله نمی گیرد. چون آوانگارد است پس پست مدرن نیست.

4- نفی ناب گرایی گرینبرگی از این زمان شروع می شود.

گرینبرگ برای هر چیزی تعریف دارد.به عنوان مثال در تعریف نقاشی مدرنیستی می گوید:

نقاشی 2 بعدی است. نباید 3 بعدی کار شود اما اگر 3 بعدی کار شود نقاشی نیست. بنابراین گذر از چارچوب یعنی گذر از مدرنیست. اما به منظور رد کل مدرنیست نیست. مانند اینستالیشن، آرت پوورا و پاپ آرت که (لیت مدرن است چون فرمال مدرنیست را رد می کنند) اما در آوانگاردیسم تاثیر بیشتری می گذارند.( تاکید بر آوانگارد دارند که پست مدرن نیست)

5-راشنبرگ ارجاعات هنری به تاریخ هنر دارد. شمایل نگاری دارد.( در وارهول هم شمایل نگاری داریم)

6- استفاده مستقیم از مطبوعات

نئو دادا مقدمه است بر پاپ آرت آمریکا که در زیر دو تن از مهم ترین شخصیت ها معرفی شده است.

Neo-Dada

نئو دادا

 

Jasper Johns

جاسپر جونز

1

Robert Rauschenberg

رابرت راشنبرگ

2

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.