هنر اجرا: Performance Art

اکتبر 1, 2015 0

برای درک مفهوم پرفورمنس بهتر است که نوشته های زیر را به عنوان مقدمه و پیشینه پرفورمنس مطالعه کنید. پیشینه پرفورمنس جنبش هایی که به بیشتر بخوانید

1 7 8 9