مجسمه های جانک

نوامبر 19, 2016 0

 این جنبش زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد. junk sculpture یکی از مکاتبی است که در دهه60- 1950به وجود آمد. و یک سلیقه نازل، بیشتر بخوانید

مینی مالیسم

نوامبر 17, 2016 0

مینی مالیسم: Minimalism قبل از شروع بحث بهتر است بدانید که اُپ آرت را می توان به عنوان مقدمه مینی مالیسم مورد مطالعه قرار داد. بیشتر بخوانید

اُپ آرت

نوامبر 14, 2016 0

این سبک هنری یکی از زمینه سازهای مینی مالیسم آرت می باشد. Op Art مقدمه مینی مالیسم   Op Art 1950-1960       Victor بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 9