امپرسیونیسم: Impressionism

اکتبر 1, 2015 0

امپرسیونیسمimpressionism. مهمترین پدیده هنر اروپایی در سده نوزدهم ، ونخستین جنبش نقاشی مدرن به شمار می آید . امپرسیونیسم مکتبی با برنامه واصول معین نبود بیشتر بخوانید

فوتوریسم: Futurismo

اکتبر 1, 2015 0

فوتوریسم: فوتوریسم جنبشی هنری بود با تعلقات سیاسی که در 1909 در میلان به وسیله مارینتی شاعر ایتالیایی پایه گذاری شد. این جنبش در پی بیشتر بخوانید

فوویسم

اکتبر 1, 2015 0

فو وها: LES FAUVES : fauvisme فوویسم، نخستین جنبش مهم در نقاشی سده بیستم به شما می آید. اهمیت آن در ترکیب برخی جنبه های بیشتر بخوانید

اکسپرسیونیسم : Expressionism

اکتبر 1, 2015 0

اکسپرسیونیسم این اصطلاح معنای وسیع-و چون یک روش هنری-برای توصیف اثاری به کار میبرند که هنرمند در انها,به منظور بیان عواطف یا حالات درونی,دست به بیشتر بخوانید

1 16 17 18 19