هنر مفهومی

اکتبر 1, 2015 0

کانسپچوآل آرت ( هنر مفهومی ):Conceptual art قالب و نظریه ای در هنر غرب که از اواخر دهه 1960 پس از مینیمال آرت پدید شد بیشتر بخوانید

اکسپرسیونیسم انتزاعی

اکتبر 1, 2015 0

اکسپرسیونیسم انتزاعی:Abstract Expressionism آبستره اکسپرسیونیسم، این اصطلاح رو به طور عام در مورد جنبشی که از زمان جنگ جهانی دوم در هنر امریکا شکل گرفت،به بیشتر بخوانید

سورئالیسم

اکتبر 1, 2015 0

سورئالیسم، فرا واقعگرایی: Surrealism جنبشی در هنرها و ادبیات که در پی ایجاد شکاف در دادا در پاریس با بیانیه برُتُن  آغاز شد(1924). در این بیشتر بخوانید

دادائیسم

اکتبر 1, 2015 0

 دادائیسم: Dada دادا: جنشی اعتراضی که در زوریخ توسط چند نقاش وشاعر آغاز شد(1916). این جنبشی بود علیه همه نهادها و ارزشهای مرسوم، که حتی بیشتر بخوانید

1 16 17 18 19 20 21