مقدمه نقاشی ایرانی

سپتامبر 28, 2015 0

حدود 8_6 هزار سال پیش گروه های انسانی در مناطق حاصلخیر و دارای آب وهوای مناسب مستقر شدند.  مجتمع های مسکونی و کشاورزی و دامداری بیشتر بخوانید

1 2 3 4