مکتب زند و قاجار

سپتامبر 28, 2015 0

مکتب زند و قاجار:  روشی که در این دوران بوجود آمد حدود 100 سال پایدار ماند. در این دوران روش کار مبنی بر استفاده ازرنگ بیشتر بخوانید

مکتب اصفهان

سپتامبر 28, 2015 0

مکتب اصفهان( قرت 11 ه.ق ) پس از جابجایی پایتخت از تبریز به قزوین از رونق هنری قزوین کاسته شد و فعالیت های هنری به بیشتر بخوانید

دوره صفوی

سپتامبر 28, 2015 0

دوره صفوی عهد صفوی از مهمترین دوره های هنری در تاریخ اسلامی ما به شمار می رود . بنیانگذار سلسله صفوی تبریز را به عنوان بیشتر بخوانید

مکتب هرات

سپتامبر 28, 2015 0

مکتب هرات  نیمه اول سده ی نهم هجری پس از مرگ تیمور فرزندش شاهرخ به حکومت رسید و هرات را به پایتختی برگزید ولیعهد شاهرخ بیشتر بخوانید

1 2 3 4