د استیل

دسامبر 25, 2016 0

د استیل: یک گروه هنری که نام گروه خود را از مجله ای که  “دوزبورخ ” پایه گذاری کرد(1917) برگرفت. اینان معتقد به گونه ای بیشتر بخوانید

سالن

دسامبر 24, 2016 0

سالن salon [فرانسوی] در اصل به معنای گردهمایی منظم چند دوست در یک خانه بود و معمولا بانوی آن خانه ریاست جلسات را بر عهده بیشتر بخوانید

فلوکسوس

دسامبر 23, 2016 0

نام یکی از جنبشهای هنری سده بیستم که به منظور اتحاد اعضای گروههای پیشتاز شکل گرفت،این گروه بین المللی ،به لحاظ سبک، هویتی مشخص نداشت؛ بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 22