عباس انجم روز

مارس 28, 2011 0

در جریان تحقیق برقع با محققان بومی آشنا شدم که تالیفاتی در خصوص تاریخ و فرهنگ ساکنان حاشیه خلیج فارس و دریای عمان خاصه استان بیشتر بخوانید

کتاب برقع

فوریه 14, 2011 0

برقع گرامیداشت چشم است، چرا که در استفاده از آن، تمام  عناصر صورت حذف می شود و فقط چشم ها هستند که در قاب برقع بیشتر بخوانید

1 7 8 9