اهمیت فضای تجسمی معاصر در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه : چکیده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ی هنر و معماری

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: پژوهش هنر

 

عنوان: اهمیت فضای تجسمی معاصر در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه (با نگاهی به دو نمایشگاه چیدمان ]گونتراوکر و اتوپینه[ در موزه هنرهای معاصر تهران)

 

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شریف زاده

پژوهشگر: آرزو کامران نژاد

 

پاییز 1394

 

تقدیم به پدر و مادر عزیزم

که در این راه مرا یاری کردند

  

با تشکر و سپاس از استاد گرانقدر جناب آقای

دکتر محمدرضا شریف زاده.

و همچنین موزه هنرهای معاصر تهران که از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند.

 

چکیده

نوشتار حاضر تلاشی است برای ارائه تصویری از مفهوم هنر معاصر در جهانی که به دلیل گستردگی، تنوع و باز تولید مفاهیم و معانی جدید، موضوعی مبهم و ناشناخته است. در این میان موزه های هنر درتثبیت آثار هنرمندان به عنوان آثاری ماندگار نقش کلیدی ایفا می کند و به ثبات هنر و هنرمندان نوگرا کمک شایانی کرده اند.

چگونگی آموزی برارائه آثار هنری موزه ها در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه، ارتباطات و تبادل هنری بر ارائه هنری موزه ها در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه، برگزاری نمایشگاه بر ارائه آثار هنری در موزه ها در شکل گیری فرهنگ بصری، عرضه و نمایش هنر معاصر بین المللی بر ارائه آثار هنری در موزه و دغدغه هایی ازاین دست از محورهای اصلی این کار تحقیقی بوده اند.

امید است در این کار تحقیقی تا حدی توانسته باشم اهمیت فضای تجسمی معاصر در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه را مورد بررسی و پژوهش قرار داده باشم.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.