هنر مقدس

ژانویه 29, 2017 0

تعریف هنر مقدس: SACRED ART این هنر اولویتش بیشتر مسائل دینی و اعتقادی است. موضوعات خود را بر اساس قصه ها و داستان های دینی بیشتر بخوانید

هنر کاربردی

ژانویه 28, 2017 0

هنر کاربردی:APPLIED ART دسته بندی هنرها در دوره مدرن صورت گرفت. هنرها بر اساس نوع کارکردشان به دسته هایی تقسیم شدند. هنر کاربردی همزمان با بیشتر بخوانید

1 2 3 9