کَ کِکَ کَکِکَ2

یکی از آداب و رسوم مردم حاشیه خلیج فارس ( هرمزگان ) این بوده است که وقتی فردی از دنیا می رفته لباس متوفی را به دریا می دادند و بر این باور بودند که دریا غم واندوه بستگان متوفی را با خود می برد و  روح متوفی را تطهیر می کند. مجموعه  ” کَ کِکَ کَکِکَ ” با اشاره به این رسم دیرین اجرا شده است. این مجموعه در ادامه مجموعه اول می باشد.

6

1 2  4 5

     

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.