کنستروکتیویسم

کنستروکتیویسم: Constructivism

کنستروکتیویسم: جنبشی هنری که بر اساس انطباق زیبایی شناسی صور هندسی با اصول فنی علم نوین در روسیه شکل گرفت. پیشگامان این جنبش که به ماشین ستایی فوتوریست ها جلب شده بودند تجربه های آرکیپنکو و پیکاسو در زمینه ترکیب بندی سه بعدی کوبیستی را دنبال کردند.

نخستین نمونه های هنر ساختارگرا در کنسترکسیون های تاتلین رخ نمودند. ولی اصول آن در زمانی متبلور شد که میان تجدید گران روسی بر سر هنر ” ناب” و هنر” مفید” اختلاف افتاد.

طرفداران هنر مفید عنوان( کنسترکتیویست) یا( هنرمند– مهندس) را به خود اختصاص دادند. اینان به منظور ایجاد ارتباط بیشتر میان هنرمند و جامعه به حوزه های طراحی گرافیک. تآتر. سینما و معماری روی آوردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.