کتاب هنر معاصر ایران

نوشته: دکترحمید کشمیرشکن
در مقدمه ناشر در باره کتاب چنین آمده است:
«هنرمندان ایرانی در حال خلق کردن شماری از تفکر برانگیزانه ترین و اندیشمندانه ترین آثار هنری جهان امروز ما را بوده اند. هنر ایرانی در قرون بیستم و بیست و یکم با پیچیدگی، نوآوری و اندیشه ورزی، بینشی تازه را از فرهنگ و جامعه ای اریه می دهد که بسیار در غرب مورد بدفهمی قرار گرفته است.
در این بررسیِ جامع و نوین، حمید کشمیر شکن پویایی موجود در هنرمندان ایرانی و مواجهه ایشان با گذشته فرهنگی و نیز مسایلی چون معاصریت و خصوصیات فرهنگی را مورد توجه قرار می دهد. او ادعا می کند که سده بیستم، به طور مشخص، دوره ای شاخص در هنر و فرهنگ ایرانی را ثبت کرد. در این دوره بود که میراث سنت و مدرنیسم مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و روابط و دلمشغولی های هنری خود را به شکلی تفکیک ناپذیر با روابط ایدیولوژیک ظاهر کردند؛ روابطی که تا امروز نیز تداوم یافته است.»

منبع سایت موسسه ماه مهر

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.