پیشا تاریخ و دوران تاریخی

هنر پیش از تاریخ:‍

آثار این دوران جنبه جادویی داشت. هنرآفرینی جنبه سرگرمی نداشت. بلکه در شمار کار و ابزار حل معضلات واقعی بود. و به سه دوره تقسیم می شود.

۱-پارینه سنگی: ۴۰۰۰۰ – ۱۰۰۰۰ ق م

۲-میانه سنگی: ۱۰۰۰۰-۸۰۰۰ ق م

۳-نوسنگی: ۸۰۰۰ ق م

دوران پیشا تاریخ و دوران تاریخی و تاثیر ابداع خط بر تمدن:

اختراع خط از کشفیات بسیار مهم  بشری است. پیدایش خط در طبقه بندی وتقسیم تاریخی ادوار تمدن بشری یک شاخص اصلی است. پیشرفت تمدن بشری و انتقال و گسترش علوم وهنرها و ثبت تحولات انها متاثر از آن است.

مراحل تمدن های پیش از پیدایش خط را(پیشا تاریخ) می گویند. و زمان پیدایش خط  وکتابت را مبدا (دوران تاریخی) نام گذاری کرده اند.

پیشا تاریخ و دوران تاریخی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.