زیباشناسی دیوارنگاری کاخ چهلستون

ویژگیهای زیبا شناسی دیوارنگاریهای کاخ چهلستون: 

  الف: ویژگیهای زیبا شناسی

 ویژگیهای زیباشناسانه مانند طرز تلقی ها، باورها، جهان نگریها و فضاهای فکری و اندیشه ای که درعصرشاه عباس اول به وجود آمده بود. این عناصر مبتنی برمفاهیم و آموزه های مکتب الهی اصفهان در حکمت و فلسفه است.

ویژگیهای زیباشناسانه و تجلی در هنرها:

آموزه های مکتب اصفهان درهمۀ هنرهای اصیل این دوره تجلی یافته است. اما این بدان معنا نیست که ابتدا آموزه های فلسفی اصفهان وضع گردیده و سپس هنرها بر پایۀ آن خلق شدند.بلکه فضای ایجاد شده باعث شد که آن آموزه ها در همه عرصه ها تبلور یابند.

این فضاها و آموزه ها به دو صورت  ارائه می شود.

1- با زبان حکمت و نظریه 

2- با زبان هنر(نقاشی،معماری و شهرسازی ،صنایع دستی و …)

این شیوه بیان زیبایی شناسی توانست فضای آرمانی مبتنی بر تخیل را در غالب نظم ،ترکیب بندی ،فرم ،رنگ وخلاقیت به زبانی خاص و ویژه مبدل گرداند.

  انگارانه ای خیال در دوران صفویه:

ویژگی خیال از عناصر و آموزه هایی نیست که در این عصر در فضای اندیشه ، هنر وعرفان بارورشده باشد. عالم خیال انگارانه ای است که از قرون قبل از دوره صفویه مورد توجه عرفا و حکما بوده است.

انگاره خیال با رجوع به اندیشه تشیع:

ویژگی این دوره این است که در مکتب فلسفی اصفهان به مدد حکمای این عصر ،انگاره خیال با رجوع به اندیشه تشیع به درک و بیانی تازه تر می رسد. این درک تازه از مفهوم عالم خیال از ابداعات هنرمندان است که بعدا فلاسفه از جمله ملاصدرای شیرازی در حکمت متاُلهه ، به شرح و تفسیر جدی آن می پردازند.

عالم خیال مهمترین ویژگیهای زیباشناسی مکتب نقاشی اصفهان و از جمله دیوارنگاره های آن محسوب میگردد.عالم خیال از اساسی ترین ارکان نقاشی ایران است که با بیانی جدید، مبتنی بر اندیشه و عرفان تشیع در این دوره به ظهور می رسد،

مثال و نمونه روشن این نوع نگاه زیبایی شناسانه را می توان در نیمه دوم قرن یازدهم هجری (هفدهم میلادی) ، زمانیکه تاثیر پذیری از نقاشی غرب با ویژگیهای زیبایی شناسانه اش آغاز میشود، به قیاس گذاشت. به طور کلی این نوع نحوه نگارش یا روش هنری مبتنی بر فضای فکری است که در عصر شاه عباس در اصفهان ایجاد شده بود.

ب. تحلیلی از رویکرد ویژگی های ظاهری (ساختار صوری) مربوط به آثار:
ویژگی های زیبایی شناسی ظاهری دیوارنگاره های این دوره را که وابسته به فضای زیبایی شناسی ظاهری مکتب نقاشی اصفهان است می توان چنین برشمرد:
-استفاده از رنگهای تخت، درخشان ومتضاد ودرعین حال ایجاد هماهنگی بین آنها
-توجه بیشتر به خطوط تیره برای محصور کردن سطوح رنگی
-یگانه بودن رنگ هرچیز وت فاوت آن با رنگ های طبیعی، گرچه اشاره ای به طبیعت نیز دارد.
-حذف پرسپکتیو با القای دوری ونزدیکی با پلان بندی فرم ها ورنگ ها.
-نور یکنواخت درکل تصویر، بعبارتی دیگر رنگ ها درخشان وخود منبع نورند.
-حذف حجم پردازی، نوروسایه پردازی به سبک نقاشی اروپایی.
-توجه اصلی در ترکیب بندی به پیکره های انسانی در حالات مختلف.
-توجه به حالت های بیانی پیکره ها وارایه ی طراحی بسیار محکم وقوی در کل وجزء پیکره ها.

کاخ-چهلستون

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.