جنبش نقاشی وحوش جدید

وحوش جدید:  die neuen wilden

جنبشی در نقاشی پیکر نما که از اواخر دهه 1970 در آلمان است.

ویژگی های محتوایی:

در کار و رفتار این نقاشان اعتراضی علیه وضع آلمان نهفته است.

ویژگی های ساختاری:

هیجان نمایی بیانگری رنگ ونمادگرایی شخصی

آثار باز لیتس و کی فر پزواک: رومانتیسم واکسپرسیونیسم آلمانی و فوویسم فرانسوی وجود دارد.

آثار زیگومارپلکه و گرهارت ریشتر: رویکردی کنایه آمیر که متاثر از تجربه های شویترس است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.