هنر پارینه سنگی 2

هنر غارنشین :

غار التامیرا اسپانیا و لاسکوی فرانسه 15000ق م
عظیم ترین آثار انسانهای دوره پارینه سنگی شامل، نقاشی ها، کنده کاری ها، حتی پیکره های بزرگ که همه جانوران را بازنمایی کرده و دیوار و سقف غارهای سنگ آهکی در جنوب غربی فرانسه و شمال اسپانیا را زینت بخشیده است.
هدف آثار مشخص نیست. نظریه سلطه جادویی بر حیوانات مورد تردید است. اما چون این آثار بیشتر دور از دهانه و در دالان های پر پیچ خم بوده و احتمال زیاد برای برگزاری مراسم آیینی بوده است. به دلیل نبود نور طبیعی از چراغ های سنگی استفاده شده است.
ترسیم حیوانات به ترتیب کثرت عبارتند از اسب، گاو وحشی کوهاندار، ماموت، بز کوهی، گاو وحشی و گوزن.

10lascauxlarge-14133B737437CA09940

رنگ ها روغنی نبوده زیرا بر دیوار آهکی و مرطوب نفوذ نمی کرد. حلالش آب بوده است. رنگ های سرخ، زرد سیاه قهوه ای و بنفش به کار رفته اما سبز و آبی وجود ندارند.
ویژگی نقاشی ها، زنده نما، یک شکل و همسانند. جانوران به پهلو و حالت ایستاده اند. دست و پا ها و دم کشیده هستند. هیچ نوع گیاه و خط زمین وجود ندارد.

الکزاندر مرشک پژوهشگر آمریکایی اثبات کرده که این نقاشی ها بارها از نو رنگ آمیزی شده است. روی هم بودن تصاویر این راه می رساند که لحظه خلق مهم تر از تصاویر نهایی بوده است.

a300255551a14ddf6d7d05cdfb8973b6ffe184bc

« برای مشاهده سایر مطالب کلیک کنید »