نقاشی غار

هنر غار: Cave painting

غارنگاره یا نقاشی غار گونه‌ای نقاشی بر روی سقف و دیوارهای غار است که در دوران پیشاتاریخ یا پارینه سنگی مرسوم بوده است. نزدیک به ۳۵۰ غار در فرانسه و اسپانیا کشف شده‌اند که هنرهایی از دوران پیشاتاریخی در آن‌ها دیده می‌شود. مهمترین آن ها غار لاسکو و فون دوگوم در فرانسه و غار آلترامیرا در اسپانیا ۱۵۰۰۰- ۱۰۰۰۰ق م است.

ابزار کنده کاری و نقاشی در غارها:

به دلیل نبود نور طبیعی از چراغ های سنگی استفاده شده است. کنده کاری روی سنگ با استفاده از دوده زغال یا سوخته استخوان مخلوط با پیه جانوران و یا با رنگدانه های کانی همچون گل اخرا و خاک سرخ

رنگ ها روغنی نبوده زیرا بر دیوار آهکی و مرطوب نفوذ نمی کرد. حلالش آب بوده است. رنگ های سرخ، زرد سیاه قهوه ای و بنفش به کار رفته اما سبز و آبی وجود ندارند.

موضوعات تصاویر:

۱- پیکره آدم که در حال شکار جانوران است

۲- رقص دسته جمعی مردان و زنان

۳- گله های چهارپایانی چون گاومیش و بزکوهی و گوزن.

ترسیم حیوانات به ترتیب کثرت عبارتند از اسب، گاو وحشی کوهاندار، ماموت، بز کوهی، گاو وحشی و گوزن.

دلایل اجرای نقاشی غارها:

۱-با محدود کردن جانورها در چارچوب تصویر باعث غلبه افراد در هنگام شکار دسته جمعی شود. اما نظریه سلطه جادویی بر حیوانات مورد تردید است.

۲- با تکرار تصاویر جانوران می خواستند، تعداد جانوران را بیشتر و نسل شان را بارورتر کنند.

۳- روشی برای برقراری ارتباط می‌شناسند.

۴-نقاشی ها برای تزئین محل زندگی در غار نبوده‌اندزیرا:

-غارهایی که این نقاشی‌ها در آن‌ها یافت شده‌اند، محل زندگی انسان نبوده‌اند.

-بیشتر در مناطقی از غارها کشیده شده‌اند که دسترسی به آن‌ها آسان نبوده است.

۵- چون این آثار بیشتر دور از دهانه و در دالان های پر پیچ خم بوده و احتمال زیاد برای برگزاری مراسم آیینی بوده است.

ساختار آثار هنری پارینه سنگی:

۱- نقاشی حیوانات طبیعت پردازانه می باشد.زنده نما، یک شکل و همسانند. جانوران به پهلو و حالت ایستاده اند. دست و پا ها و دم کشیده هستند.

۲-در ترتیب قرارگیری و ترکیب بندی آن ها توجهی صورت نگرفته است.

۳-تناسب بین تصاویر رعایت نشده و گاهی بر روی همدیگر ترسیم شده اند.

۴- هیچ نوع گیاه و همچنین خط زمین ( خط افق) وجود ندارد.

10lascauxlarge-14133B737437CA09940

الکزاندر مرشک پژوهشگر آمریکایی اثبات کرده که این نقاشی ها بارها از نو رنگ آمیزی شده است. روی هم بودن تصاویر این راه می رساند که لحظه خلق مهم تر از تصاویر نهایی بوده است.

a300255551a14ddf6d7d05cdfb8973b6ffe184bc