هنر معاصر

اولیه خودم.

1برگرفته از دایره المعارف هنرب

15/آبان

1-امپرسیونیسم، پست امپرسیونیسم

2-انتزاع، انتزاع- آفرینش، انتزاع پسا نقاشانه

3-آموزش هنر، اکادمی گرایی، آکادمی،

4- اکسپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم انتزاعی

5- پیشتاز، بوهوس، پیش طرح، پیشامد

6- باربیزون

7- بارُک

8- باسمه ژاپنی

9پست مدرنیسم

10- تاریخ هنر

11- تکنو آرت, تکه چسبانی، تمپرا

12- جبهه جدید هنر، جفتکاری،جنبا

13- جنبش هنره و پیشه ها

14- داد، د استیل

15- پاپ آرت، دقت گرایی

2برگرفته از دایره المعارف هنر


2برگرفته از دایره المعارف هنر

 1. سالن، سالن پاییز، سالن مردودین، سالن مستقلان
 2. سنتگرایی، سمبولیسم، سنته تیسم
 3. سوار آبیفام
 4. سوپرماتیسم
 5. سوداگری هنر
 6. سورئالیسم
 7. ژرف نمایی جوی ، پرسپکتیو
 8. ساختار، ساختار صوری، ساخته گزیده
 9. شن نگاری، شی یافته
 10. ژاپنی گرایی، هنر ژاپنی
 11. رئالیسم، رئالیسم سوسیالیسم، سوپرماتیسم
 12. رنسانس، رنسانس کارلنژی
 13. رمانتیسیسم
 14. رکوکو
 15. صورتگرایی، ضد اصلاح دینی، ضد هنر

3برگرفته از دایره المعارف هنر

 1. عکاسی و هنر
 2. فرسکو، فضا، فضای مثبت و فضای منفی
 3. فلسفه هنر، فلورانس، فلوکسوس
 4. فوتوریسم
 5. کاندینسکی،کاراوادجو، کانستبل
 6. فوویسم
 7. کاغذ چسبانده، کانسپچوال آرت
 8. کلاسی سیسم، کلاسیک
 9. کنستروکتیویسم، کنستروکسیون
 10. کوبیسم، کله،
 11. کینتیک آرت، مینیمال آرت، کوربه
 12. گخ، گشتالت
 13. مدرنیسم، کیچ
 14. مکتب، مکتب پاریس، مکتب دانوب، منریسم
 15. مکتب رومی، مکتب رودخانه هادسن، مکتب زباله دان

4برگرفته از دایره المعارف هنر

 1. سوپررئالیسم، هنر ویدیویی، هنر اجرا، هنر کنشی و بدنی
 2. هنر خاکی، هنر محیطی، منظره نگاری
 3. منریسم، نقاشی دیواری، 
 4. ناپیکرنما، ناتورالیسم
 5. نبی ها، نشانه شناسی، نقاشی
 6. نقاشان پیکره نمای آمریکا
 7. نقاشی دولته، نقاشی رفتار نما، نقاشی رنگ روغن
 8. نقاشی رنگ مومی، نقاشی روایی، نقاشی سه پایه یی، نقاشی سه لته
 9. نئوپلاستی سیسم، نئوکلاسی سیسم
 10. نئوامپرسیونیسم، نیویورک
 11. واقعگرایی نو، وحوش جدید
 12. نقاشی نو در ایران
 13. هنر، هنر انتزاعی
 14. هنر زیبا، هنر قومی
 15. هنر کاربردی، هنر مقدس

5برگرفته از دایره المعارف هنر

 1. هوای باز، هنرمند، هاله تقدس
 2. هاکنی، هالس، ونیز
 3. ورمر
 4. وازارلی، وازاری
 5. ولاسکس
 6. واتس، واتو
 7. آپولینر
 8. آورسکو، اورفیسم، آرنوو
 9. اسر، اسطوره در هنر
 10. نقاشی نو در ایران
 11. اصالت زیبایی، کلیمت
 12. پیکاسو، گخ، گوگن
 13. گیا
 14. کله
 15. کوکوشکا

6برگرفته از دایره المعارف هنر

 1. ابوالحسن غفاری، استلا، آلاپریما
 2. آلبرس، انگر، ایکینز، باتیک
 3. بارلاخ، بتی چلی، بخارا
 4. براک، برانکوزی، برنینی
 5. بروگل، بُس، بکمان، بوتچونی
 6. بلیک، بلینی، بنار، بهزاد
 7. بودلر، بورلیوک
 8. بیکن، بی ینال، پالک
 9. پوسن نیکلا، پیرودلافرانچسکا
 10. پیکره سازی، تاتلین، تاگر، پل
 11. تحریم صورتگری، ترنر
 12. تمثال سازی بودایی، تمثال سازی جین تمثال سازی هندو
 13. تولوزلترک، تینتورتو، تیه پلو
 14. جاکومتی، جوتو
 15. جانزچاپ دستی چاپ سیلک اسکرین چاپ شیشه